Persoonsgegevens (hieronder meestal gewoon "gegevens" genoemd) worden door ons alleen verwerkt voor zover dat nodig is en met het oog op een functionele en gebruikersvriendelijke website, met inbegrip van de inhoud ervan, en de diensten die daar worden aangeboden.

Per Art. 4 nr. 1 van Verordening (EU) nr. 2016/679, d.w.z. de algemene verordening inzake gegevensbescherming (hierna de "GDPR" genoemd), wordt onder "verwerking" verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van persoonsgegevens, al dan niet met behulp van geautomatiseerde procedés.

Het volgende privacybeleid is bedoeld om u in het bijzonder te informeren over het type, de omvang, het doel, de duur en de wettelijke basis voor de verwerking van dergelijke gegevens, hetzij onder onze eigen controle, hetzij in samenwerking met anderen. Wij informeren u hieronder ook over de onderdelen van derden die wij gebruiken om onze website te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren, wat ertoe kan leiden dat deze derden ook gegevens verwerken die zij verzamelen en beheren.

Ons privacybeleid is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als beheerder van uw gegevens II. De rechten van de gebruikers en de betrokkenen III. Informatie over de gegevensverwerking

I. Informatie over ons als beheerders van uw gegevens De partij die verantwoordelijk is voor deze website (de "verantwoordelijke voor de verwerking") voor de doeleinden van de wet op de gegevensbescherming is:

Rob van Linda

Ilsestraße 26

12051 Berlijn

Duitsland

Telefoon: +491732178125 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is:

Rob van Linda

II. De rechten van de gebruikers en de betrokkenen Met betrekking tot de hieronder nader te beschrijven gegevensverwerking hebben de gebruikers en de betrokkenen recht op

om te bevestigen of er gegevens over hen worden verwerkt, informatie over de gegevens die worden verwerkt, nadere informatie over de aard van de gegevensverwerking en kopieën van de gegevens (zie ook artikel 15 van het BBPR); om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen (zie ook artikel 16 van de verordening); de onmiddellijke verwijdering van de hen betreffende gegevens (cf. ook Art. 17 DSGVO), of, indien een verdere verwerking noodzakelijk is, zoals bepaald in artikel 17, DSGVO. 17 Para. 3 GDPR, om deze verwerking per artikel te beperken. 18 GDPR; kopieën van de hen betreffende en/of door hen verstrekte gegevens te ontvangen en deze aan andere verstrekkers/controleurs door te geven (zie ook artikel 20 van de verordening); een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat de voor de verwerking verantwoordelijke de hen betreffende gegevens in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming verwerkt (zie ook artikel 77 van de verordening). Bovendien is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie hij gegevens bekendmaakt, in kennis te stellen van dergelijke correcties, verwijderingen of beperkingen op de verwerking van dezelfde gegevens op grond van artikel 77 van het Verdrag. 16, 17 alinea's. 1, 18 GDPR. Deze verplichting geldt echter niet als een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of een onevenredige inspanning vergt. Niettemin hebben de gebruikers recht op informatie over deze ontvangers.

Evenzo hebben de gebruikers op grond van artikel 16, lid 1, 18, GDPR recht op informatie over deze ontvangers. 21 GDPR hebben gebruikers en betrokkenen het recht bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van hun gegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke op grond van artikel 21, lid 1, van de verordening. 6 Paragraaf. 1 lit. f) GDPR. Met name is een bezwaar tegen gegevensverwerking met het oog op directe reclame toegestaan.

III. Informatie over de gegevensverwerking Uw gegevens die bij het gebruik van onze website worden verwerkt, worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ervan niet meer van toepassing is, voor zover het wissen ervan niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen of tenzij hieronder anders is bepaald.

Google reCAPTCHA Onze website gebruikt Google reCAPTCHA om geautomatiseerde servers ("bots") te controleren en de toegang tot en de interactie met onze website te voorkomen. Dit is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hierna: Google).

Door middel van certificering volgens het EU-VS Privacy Schild

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat het zich bij de verwerking van gegevens in de Verenigde Staten zal houden aan de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming.

Met deze dienst kan Google bepalen vanaf welke website uw aanvraag is verzonden en vanaf welk IP-adres het reCAPTCHA-invoerveld is gebruikt. Naast uw IP-adres kan Google nog andere informatie verzamelen die nodig is om deze dienst te verlenen en te garanderen.

De wettelijke basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in de veiligheid van onze website en in het voorkomen van ongewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam of iets dergelijks.

Google biedt gedetailleerde informatie aan op

https://policies.google.com/privacy

betreffende de algemene behandeling van uw gebruikersgegevens.